Statut udruge

Na temelju članka 13. I 18. Zakona o udrugama (″Narodne novine″ broj 74/14), na skupštini Udruge Voloderska Jesen iz Volodera , održanoj dana 29.08.2015.godine donesen je

S T A T U T

UDRUGE VOLODERSKA  JESEN

 I.   OSNOVNE ODREDBE

 Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu i području djelovanja Udruge Voloderska Jesen , o zastupanju,  o  ciljevima i djelatnostima kojima se ostvaruju ti ciljevi, o javnosti rada Udruge, o članstvu i članarini, pravima, obvezama i stegovnoj odgovornosti članova, o unutarnjem ustroju i tijelima Udruge, njihovom sastavu i ovlastima, načinu izbora i opoziva, te načinu odlučivanja, trajanja mandata i odgovornosti članova, imovini i raspolaganju s mogućom dobiti, načinu stjecanja imovine, prestanku te postupku s imovinom u slučaju prestanka Udruge.

 Članak 2.                        

Naziv udruge je: Udruga Voloderska Jesen

Skraćeni naziv udruge je: UVJ

Sjedište udruge je u Voloderu , Trg Sv. Antuna 7.

Odluku o adresi sjedišta donosi Skupština.

Udrugu zastupa predsjednik,dopredsjednik i tajnik.

Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje udruge.

 Članak 3.

Udruga Voloderska Jesen  ( u daljnjem tekstu Udruga) registrirana je  pri nadležnom tijelu državne uprave.

Udruga  je neprofitna pravna osoba.

 Članak 4.

Udruga ima svoj znak . Znak su slova „VJ“.

Udruga ima svoju zastavu koja je žute boje na kojoj je u sredini znak udruge.

 Članak 5.

Udruga ima svoj pečat.

Pečat Udruge je okruglog oblika, veličine promjera 30 mm.

Uz obod je ispisan naziv udruge iz čl.2.st.1. , a u sredini je vinova loza sa grozdom i tamburica.

 II.  ZASTUPANJE

 Članak 6.

Udrugu zastupaju predsjednik, dopredsjednik i tajnik Udruge. Predsjednik može pismeno  ovlastiti i druge osobe za zastupanje.

CILJEVI  I  DJELATNOSTI  UDRUGE

 Članak 7.

Cilj i svrha osnivanja udruge  je očuvanje kulturne i prirodne baštine mjesta Voloder i okolice. Rad na očuvanju bogate kulturno-povijesne i prirodne baštine  osim što ima izuzetnu vrijednost već samo po sebi doprinijeti će i jačanju lokalnog identiteta stanovništva mjesta Voloder, ali i unapređenju turističke i ostalih gospodarskih djelatnosti te s tim povezanog promicanja turizma i djelatnosti povezanih s turizmom osobito sportsko-rekreativne, ugostiteljske i trgovačke djelatnosti.

Članak 8.

U svrhu ostvarenja ciljeva propisanih člankom 7. udruga će obavljati sljedeće djelatnosti:

-    upravljati javnom površinom i objektima vlasništvo Općine Popovača danom na upravljanje od strane Općine Popovača,

-    aktivno će promovirati kulturnu i prirodnu baštinu mjesta Voloder,   

-    revitalizirati će stare narodne običaje i svetkovine,

-    organizirati će razne manifestacije na kojima će se predstavljati kulturna baština mjesta Voloder,

-    educirati će zainteresirane pojedince o kulturi i okolišu mjesta Voloder, 

-    otvarat će web portale radi promocije kulturne i prirodne baštine mjesta i aktivnosti udruge,

-    aktivno će se zalagati da se naglasak u turističkoj ponudi stavi na kulturnu i prirodnu baštinu mjesta Voloder,

-    aktivno se zalagati za očuvanje izvornih gastronomskih proizvoda ,

-    organiziranje sajmova ,izložbi za promicanje mjesta Voloder ,

-    organiziranje humanitarnih priredbi sukladno važećim propisima,

-    okupljanje i organiziranje rada članova i prijatelja Udruge kroz proslave i obilježavanja  značajnih datuma i obljetnica vezanih za povijest i tradiciju Volodera,

-    organiziranje predavanja i tribine s ciljem educiranja stanovništva  kojim se unapređuje društveni, gospodarski i kulturni život mještana Volodera,

-    promicanje regije Moslavine i područja mjesta Voloder te potrebe njihove ekološke zaštite,

-    objavljivati oglase na svojim promo materijalima,

-    ukazivanje na potrebu ulaganja u razvoj turističke djelatnosti  i u poboljšanje životnog  standarda ,

-    informiranje javnosti o tekućim problemima mještana Volodera te rješavanje svih pitanja od zajedničkog interesa članova,

-    organiziranje kulturno-zabavnih manifestacija, koncerata, izložbi te ostalih kulturno-zabavnih događanja koja imaju za svrhu promicanje i predstavljanja kulturne baštine mjesta Voloder,

-    koordinacija rada s drugim interesnim skupinama koje djeluju na istom području,

-    razvijanje programa međunarodne suradnje te uključivanje u rad udruga sličnih ciljeva, bilo u Hrvatskoj ili izvan nje,

 

Gospodarska djelatnost:

-    prigodna prodaja suvenira, knjiga, slike iz likovne kolonije i dr. unutar trgovačkih centara ustanova, u prostorima  kulturnih, sakralnih,obrazovnih i drugih javnih institucija,na klupicama i dr,

-    priređivanjem igara na sreću sukladno odredbama Zakona o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara,

-    organiziranje turističkih izleta za svrhu promicanje i predstavljanja kulturne baštine mjesta Voloder,

-    uređenje i vođenje raznih etno soba za svrhu promicanje i predstavljanja kulturne baštine mjesta Voloder.

 

Udruga ne smije djelatnost iz ovog članka obavljati radi stjecanja dobiti za svoje članove ili treće osobe.

Ukoliko ostvari dobit , koristit će ga za unapređenje ciljeva i ostvarivanja djelatnosti navedenih u ovom Statutu.

Članak 9.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruga može izdavati knjige, biltene, prospekte, plakate, letke, elektronske tiskovine (diskete, CD-e, DVD-e i dr.), odnosno sve druge sadržaje koji se ne smatraju tiskom prema Zakonu o medijima, i to iz područja djelatnosti Udruge, koji su namijenjeni članovima, odnosno upoznavanju javnosti s ciljevima i radom Udruge.

Dobit ostvarena obavljanjem djelatnosti iz stavka 1. ovog članka upotrijebit će se radi

promicanja djelatnosti i ciljeva Udruge.

 Članak 10.

Rad Udruge je javan. Javnost rada ostvaruje se na način utvrđen ovim Statutom, te pravodobnim izvještavanjem članstva o radu Udruge pisanim izvještajima ili na druge prikladne načine – kao što su sredstva javnog  priopćavanja.

 IV.  ČLANSTVO U UDRUZI

 Članak 11.

Članstvo u Udruzi je dragovoljno.

Članom Udruge može postati svaka poslovno sposobna osoba koja je svojim podrijetlom, rodbinski ili obiteljski vezana za Voloder.

Članom Udruge može postati i svaka druga poslovno sposobna osoba koja izrazi želju i prihvaća Statut Udruge.

 Članak 12.

Članom Udruge postaje se upisom u Registar članova kojeg  vodi tajnik Udruge.

Osoba koja želi postati članom Udruge podnosi:

-    vlastoručno potpisanu pristupnicu

-    dokaz o državljanstvu (osobna iskaznica ili fotokopija domovnice)

                         Članak 13.

Članovima udruge izdaje se članska iskaznica.

Izgled, sadržaj i način izdavanja članske iskaznice utvrđuje Skupština

 Članak 14.

Skupština Udruge utvrđuje iznos članarine za svaku tekuću godinu.                                                     

Članak 15.

Prava i obveze članova Udruge su:

-    plaćanje članarine

-    angažiranje u realizaciji zacrtanih godišnjih programskih zadataka

-    sudjelovanje u poslovima upravljanja Udruge

-    čuvanje i promicanje ugleda Udruge

-    čuvanje materijalnih dobara i izvršavanje preuzetih obveza

-    promicati program Udruge i zauzimati se za njegovo oživotvorenje,

-    bavljenje aktivnostima i sudjelovanje u akcijama Udruge,

-    pridržavanje Statuta i provođenje odluka tijela Udruge,

-    dobivanje informacija o radu Udruge te pravo davati prijedloge, prigovore,

-    pravo na članske pogodnosti,

-    čuvanje imovine Udruge,

Članovi Udruge ostvaruju prava utvrđena ovim Statutom uz predočenje osobne i članske iskaznice.

Članak 16.

             Članstvo u Udruzi prestaje:

1.    Dragovoljnim istupom

2.    Neplaćanjem članarine

           3.    Isključenjem

Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu.

Odluka o isključenju člana iz Udruge donosi Predsjednik. Isključeni član ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge.

Skupština je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

 Članak 17.

Udruga se može udruživati u druge asocijacije. Odluku o udruživanju donosi Skupština.

 V. TIJELA UDRUGE

 Članak 15.

Tijela udruge su:

-    Skupština,

-    Predsjednik

-    Dopredsjednik

-    Tajnik

-    Likvidator

 SKUPŠTINA

Članak 16.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni članovi udruge ili njihovi predstavnici izabrani na način propisan statutom udruge. Predstavnika pravne osobe članice udruge imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.

Članak 17.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četvrte godine.

Sjednice skupštine saziva Predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu.

U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Udruge.

U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.

Ako predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka, sazvati će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

U slučaju isteka mandata tijelima Skupštinu saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u registar udruga ili 1/3 članova udruge, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima udruge.

Članak 18.

Skupštini predsjedava Predsjednik Udruge. U odsutnosti Predsjednika, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom.

O radu sjednice vodi se zapisnik, kojeg potpisuje zapisničar i dva ovjerovitelja i koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

Članak 19.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina.

Sva glasanja i biranja na sjednici Skupštine su javna.

Članak 20.

Skupština udruge:

-    Utvrđuje politiku rada udruge,

-    usvaja statut udruge i njegove izmjene i dopune,

-    bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje

-    bira i razrješava druga tijela udruge

-    bira i razrješava likvidatora udruge,

-    bira i razrješava arbitražno povjerenstvo i donosi pravilnik o njegovom radu,

-    daje smjernice za rad udruge,

-    odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz udruge,

-    odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga

-    usvaja plan rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu

-    usvaja godišnje financijsko izvješće

-    odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine udruge

-    donosi druge akte i odluke važne za rad udruge,

-    donosi odluku o nagradama za članove udruge temeljem pravilnika o nagradama

-    odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti te gospodarske djelatnosti,

-    donosi odluku o statusnim promjenama

-    odlučuje o prestanku rada udruge i raspodjeli preostale imovine,

-    te odlučuje i o drugim pitanjima za koje statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela udruge.

PREDSJEDNIK

 Članak 21.

Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statuom obavlja predsjednik. Bira ga Skupština na mandat od četiri godina.

Predsjednik:

-    zastupa udrugu

-    saziva sjednice skupštine

-    odgovara za zakonitost rada udruge

-    utvrđuje prijedlog Statuta i predlaže program rada Skupštini na razmatranje i prihvaćanje,

-    upravlja imovinom udruge,

-    brine o upoznavanju javnosti s radom Skupštine udruge,

-    vodi poslove udruge sukladno odlukama skupštine,

-    podnosi prijedlog godišnjeg financijskog izvješća skupštini,

-    sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za  račun udruge,

-    dostavlja zapisnik s redovne skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga,

-    obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima udruge.

 Članak 22.

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Udruge.

Predsjednik podnosi Skupštini Udruge godišnje izvješće o svom radu.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje Dopredsjednik. Mandat dopredsjednika traje četiri godine.

 TAJNIK

 

 

Putanja...

Brojač posjeta

Danas 36

Jučer 39

Tjedan 36

Mjesec 353

Ukupno 68394

Online

Imamo 3 gostiju i nema članova online

Vrijeme

Kalendar

Prosinac 2018
NPUSČPS
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Login Form